Reserveer nu!

Algemene voorwaarden

Overeenkomst en betaling.

Art. 1 Pas wanneer de overkomst door beide partijen ondertekend is, wordt de afhuring geldig.
Art. 2 De factuur dient betaald te zijn binnen een termijn van 1 maand, volgend op de dag van de ingebruikname van het complex. Zo niet wordt er automatisch 10 % toeslag aangerekend op het totaal factuurbedrag.
Art. 3 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de bieren, limonades en waters zullen worden verbruikt die door De Linde beschikbaar worden gesteld.
Art. 4 De gebruikers gaan akkoord met de prijzen zoals aangegeven in de prijslijst.
Deze prijslijst is enkel geldig tot het einde van het jaar waarin “De Linde” gecontracteerd is.
Indien de overeenkomst ondertekend is voor het gebruik van De Linde, het jaar daarop, gelieve in het jaar van gebruik een nieuwe prijslijst aan te vragen.
Bij eventuele prijsstijgingen tijdens het jaar waarin u De Linde gebruikt, wordt u 6 maand vooraf verwittigd.

Ingebruikname

Art. 5 Voor de ingebruikname van de aangevraagde lokalen zal in aanwezigheid van beide partijen een statenopname gebeuren.
Art. 6 Er wordt slechts een sleutel van de buitendeuren afgeleverd bij de ingebruikname. Alle lokalen zijn aangevraagd, zullen bij ingebruikname open zijn.
Art. 7 Een strenge controle door de beide partijen zal plaatsvinden na het gebruik van het complex (voor de teruggave van de sleutel), en er gebeurt opnieuw een statenopname.
Art. 8 Eventuele schade, aangericht aan de gebouwen en meubilair, valt ten laste van de gebruiker.
Art. 9 Het bestuur van “De Linde” heeft het recht op elk ogenblik tijdens de afhuring, alle lokalen te betreden, als toezicht op het goed naleven van het reglement.

Veiligheid

Art. 10 “De Linde” is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, tijdens het gebruik van het complex.
Art. 11 De huurder zorgt ervoor dat het maximum aantal toegelaten personen per lokaal niet wordt overschreden. Het maximum aantal personen dat gelijktijdig mag aanwezig zijn bedraagt per lokaal: grote zaal 140 personen, de kleine zaal 42 personen en in de living 12 personen.
Art. 12 De huurder zal er voor zorgen dat tijdens de activiteiten, er steeds een gebruiksklaar GSM toestel voorhanden is voor geval van noodoproepen.
Art. 13 Het is noodzakelijk dat alle nooduitgangen worden vrijgehouden en de voorzieningen in verband met de brandveiligheid gemakkelijk bereikbaar zijn.

Publiciteit en versiering

Art. 14 Het is verboden te boren, spijkeren,schroeven, kleven, enz in de muren, vloeren en plafonds.
Art. 15 Het is verboden affiches, prijslijsten, versiering en bijkomende verlichting aan te brengen zonder toelating van de verantwoordelijke van “De Linde”.

Ontruiming

Art. 16 De tafels en stoelen (in propere toestand) zijn terug te stapelen op de manier en de plaats zoals bij de aanvang van de huurperiode, zo niet wordt een som van 25 Euro. aangerekend.
Art. 17 De huurder zal zijn eigen materiaal, installaties en andere voorwerpen ontruimen onmiddellijk na het gebruik van de gebouwen. Het terrein moet na gebruik vrij zijn van zwerfvuil.
Art. 18 Direct na gebruik dient de huurder de toog, flessenkoeler en tapkast te reinigen.
Alle gebruikte glazen moeten gewassen en afgedroogd worden, ze worden dan opgeborgen per soort in de voorziene rekken. Als hier niet aan voldaan is, wordt een bedrag van 25 Euro. aangerekend.
Art. 19 “De Linde” wordt vrijgemaakt de ochtend na de verhuurdatum om 5 uur, zodat de kuisploeg kan kuisen.

Wettelijke voorschriften

Art. 20 De huurder dient zelf in te staan voor een eventuele tapvergunning van de accijnzen en moet zich zelf in orde stellen met de verplichtingen ten opzichte van de Sabam.
Art. 21 De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de geluidsnormen van 85DB(A)eq, en neemt bij het niet naleven van de geluidsnorm, alle gevolgen en eventuele straffen voor zijn rekening.
Art. 22 Bij inbreuken op het reglement wordt de activiteit stilgelegd, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Art. 23 De overeenkomst wordt opgemaakt in tweevoud, en wordt ondertekend door de personen die erop vermeld staan.